Положителни новини от Министерството на културата след моите въпроси и предложения

Със заповед № РД09-486/03.06.2024 г. на министъра на културата е утвърдена Методика (формули) за разпределение на средствата по чл. 23а, ал.1, т. 1 от Закона за закрила и развитие на културата. С методиката се въвеждат увеличени размери на някои от съществуващите допълнителни компоненти, а именно: за реализиране на нови български оригинални авторски музикално-сценични и драматургични произведения, които се представят за първи път се предоставят:

а) 20 000 лв. за симфонично произведение, еднократно през календарната година;

б) 30 000 лв. за куклено произведение, еднократно през календарната година;

в) 50 000 лв. за оперни, балетни, музикално-сценични и драматургични произведения,еднократно през календарната година;

Предвидени са два нови допълнителни компонента относно:

сценична реализация на произведение, включено в учебното съдържание на институциите от предучилищното и училищното образование 10 000 лв. за реализиранопроизведение/концерт/спектакъл, еднократно;

издръжка, вкл. режийни разходи съгласно чл. 1, ал. 5, т. 5.2 от Закона за държавния бюджет на република България за 2024 г.

Във връзка с компонента за издръжка и режийни разходи, ще бъдат предоставени средства в размер на 30 млн. лв. по бюджета на Министерството на културата.

С писмо № 04-00-11/27.05.2024 г. на Министерството на културата в Министерския съвет бе внесен за разглеждане на заседание на Министерския съвет проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата в размер на 30 000 000 лв. в изпълнение на Закона за държавния бюджет за 2024 г. На своето последно заседание Министерският съвет одобри тези разходи. Отделно от посоченото с Постановление №189/30.05.2024 г. на Министерския съвет заодобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2024 г. са предоставени средства в размер на 5 000 000 лв., които представляват част от предвидените в чл.1 , ал. 5, т. 5.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. средства в общ размер на 15 000 000 лв. Средствата в размер на 5 000 000 лв., са предназначени за изпълнение наполитики в областта на сценичните изкуства за финансиране на проекти на държавни и общински културни организации с цел създаване и развитие на културни продукти. Средствата ще бъдат предоставени на конкурсен принцип и след обявена сесия за финансиране на проекти на държавни и общински културни организации с цел създаване и развитие на културни продуктиКъм настоящия момент се извършва анализ на прилагането на единните разходни стандарти за периода от въвеждането им с Постановление № 88 на МС от 1.06.2023 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства до настоящия момент. Въз основа на получените резултати от извършваните анализи и при необходимост ще бъдат предприети действия свързани с изменения и допълнения на Постановление № 88 на МС от 1.06.2023 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти.

Уважаеми господин Белчев,

Всички гореописани стъпки са предприети от Министерството на културата с цел да се подобри финансовото състояние на културните институти и на хората, занимаващи се с изкуство и култура в България Въпреки това, те представляват единствено временни облекчения в работата на част от работещите в културната сфера и не са в никакъв случай панацея, която да реши проблемите на сектора. Причината за това е остарялата форма на финансиране, разписана в Закона за закрива и развитие на културата, която възпрепятства в не малка степен културното развитие на обществотони в национален мащаб и освен това не създава никакии предпоставки за разпространението и презентирането и у нас, и зад граница на постижения, с които би трябвало да се гордеем. Почти всяка една от множеството различни форми за финансираме в културния сектордържавни сценични институти, общински състави, институти в областта на културното наследство, читалища, библиотеки, както и целия независим сектор, са с форми на финансиране, които най-общо дават възможност за частично оцеляване, но не и за развитие на каквито и да било местни, регионални, национални или международни културни политики. В резултат на остарелите, а някои от тях и нямащи аналог никъде по света формули за финансиране, работещите в тази важна за бъдещето на българското общество сфера, не само не могат адекватно да изпълняват своята социална и икономическа ровя в обществото, но и в много случаи имат затруднения с чисто битовото си оцеляване. Това води до отлив от желаещи да се занимават въобще с култура, смяната на професията и избиране на живот зад граница е вече нормална практика, която носи потенциала в съвсем обозримо бъдеще да се превърне в национална културна катастрофа. В Министерството на културата в момента се разглеждат различни варианти за възможни корекции на философията на финансиране в сектора, в комуникация сме и с различни страни от Европейския съюз, които имат сериозни традиции в тази сфера, като разговаряме и за обмяна на опит по най-проблемните за нас въпроси. В тази връзка бихме били щастливи, след формирането на новия парламент, да разговаряме за представяне на различните възможности и се надяваме на Ваша подкрепа за избор на адекватен за съвремието ни икономически модел и за неговото имплементиране в Закона за закрила и развитие на културата на Република България.

С уважение,

Найден Тодоров

Министър на културата