Иван Белчев

Бавни процеси и липсата на обратна връзкa от ТЕЛК и НЕЛК

Бавните процеси и липсата на обратна връзка от Териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) са сериозен проблем, който засяга значителен брой от хората в цялата страна. Някои пациенти чакат половин година за решение от ТЕЛК, а ако трябва да се обжалва становището на ТЕЛК пред НЕЛК, периодът на чакане се увеличава до допълнителна година. През това време, обратна връзка не се предоставя, а комуникацията с НЕЛК е много трудна, ако не и невъзможна.

С писмо до министъра на здравеопазването го информирах за текущата ситуация и оправих следните предложения:
Съкращаване на сроковете за вземане на решения като се оптимизират процесите;
Подобяване на процесите в ТЕЛК и НЕЛК и улесняване на комуникацията с пациентите;
Електронно проследяване на движението на документацията би било едно от решенията.

Отговорът от министерството на здравеопазването не закъсня:

“Проблемът със забавянето на медицинската експертиза, осъществявана от териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) съществува от години, като причините за неговото персистиране и задълбочаване са няколко:

Една от причините е непривлекателността на този вид медицинска дейност, тъй като тя не е свързана пряко с клиничната медицина и поради това с нея са ангажирани основно лекари на пенсионна възраст.

Като причина за непривлекателността на медицинската експертиза за лекарите се изтъква и недостатъчното финансиране на този вид дейност, независимо, че през последните две години размерът на финансирането от Министерство на здравеопазването беше почти удвоен, като се въведе и диференциран подход на заплащането за влязло в сила експертно решение на ТЕЛК в зависимост от качеството на експертизата, израз на което е наличие на обжалване на експертното решение и неговата основателност.

Влияние върху сроковете на произнасяне на ТЕЛК оказват и причини с временен характер, каквато беше извънредното положение по повод COVID-19, по време на което беше дадена възможност лицата с увреждания да не се явяват на ТЕЛК за преосвидетелстване до прекратяване на извънредното положение и определен период от време след това. Това доведе до натрупване на много случаи, чакащи преосвидетелстване от ТЕЛК, наред с новите случаи на освидетелстване.

Подобно натрупване на желаещи преосвидетелстване, се явява и след всяка нормативна промяна на Наредбата за медицинската експертиза (НМЕ), когато тя е по-благоприятна за лицата с увреждания. През последните години НМЕ се изменя ежегодно поне веднъж.

Горните причини, наред с оформящия се дефицит на лекари в нашата страна по принцип, обуславят проблеми при спазване на сроковете за произнасяне на ТЕЛК.

Именно задълбочаването на проблема, касаещ спазването на сроковете за произнасяне на ТЕЛК, обуслови промяната в Закона за хората с увреждания и Закона за здравето (ДВ, бр. 8 от 25 януари 2023 г.), с която се даде възможност да се продължи или да се възобнови действието на експертните решения с изтекъл срок на валидност, при наличие на определени критерии, до ново произнасяне на ТЕЛК. Това, от своя страна, доведе до значително финансово натоварване на бюджета на държавното осигуряване, което беше причината да се предприемат конкретни действия от Министерството на здравеопазването, с цел оптимизиране на организацията на работа на ТЕЛК и постепенно елиминиране на забавянето на медицинската експертиза,

В тази връзка беше изготвен проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи (Правилника), с която се цели съкращаване на срока за произнасяне на органите на медицинската експертиза и спазване на тримесечния законоустановен срок чрез увеличаване броя на ТЕЛК в страната, ограничаване на възможността НЕЛК да отменя и връща решенията на ТЕЛК за ново разглеждане до един път, като при второ обжалване трябва да се произнесе окончателно, равномерно разпределение на случаите между ТЕЛК в цялата страна (а не на териториален принцип както е понастоящем) чрез информационната система, в която се обработва базата данни за лицата с увреждания.

Съществена промяна, предложена в проекта на нормативния акт е и премахването на клиничния преглед от ТЕЛК, който също забавя в известна степен експертизата, без да има някакъв принос към уточняване на обективното състояние на лицата, като същевременно пряката комуникация с предпоставка за нерегламентирани взаимоотношения между заинтересованите лица и ТЕЛК. Премахването на клиничния преглед от ТЕЛК, както и случаите на допълнително поискани изследвания и консултации, което също забавя експертизата, се компенсира с осигуряване на достъп на ТЕЛК и НЕЛК до пълната информация от записите в електронните здравни досиета на лицата, единствено за целите на медицинската експертиза.

Друга насока на промените е свързана с осигуряване на навременна и точна информация на лицата относно хода на процедурата по медицинска експертиза, като се осигурява уведомяването им за насрочената дата, на която ще се разгледат документите от ТЕЛК. Предвижда се и своевременно съобщаване на издадените експертни решения на заинтересованите страни в три-дневен срок от тяхното постановяване, вкл. и по електронен път. В тази връзка е важно да отбележим, че в електронната система, в която се съхранява и обработва информационната база данни за всички лица преминали през ТЕЛК, е осигурен достъп на всички лица чрез квалифициран електронен подпис.

Предложената нормативна промяна в Правилника премина процедурата на обществени консултации в периода 28.04.- 28.05.2023 г.. междуведомствено съгласуване, както и обсъждане на заседания на Национален съвет за тристранно сътрудничество и Национален съвет за хората с увреждания.

След сформиране на политическото ръководство на Министерство на здравеопазването промените ще бъдат представени за ново разглеждане и след одобрение, вкл. и на част от постъпилите предложения и бележки, проектът на нормативен акт ще бъде изпратен в окончателен вид в Министерския съвет.”

Харесваш публикацията? Сподели я

Визия за Русе

Интерактивната карта показва основните елементи от визията ни за Русе

Теми

Събития

Виж още

Подкрепи кампанията

Разчитаме на твоята подкрепа, за да можем да проведем една силна кампания в Русе

Прочети още...